Nejedlý Vít

14. dubna 2008 v 10:14 | Oldřich Pulkert |  Medailony

Vít Nejedlý

*22. 6. 1912 Praha - Smíchov, †2. 1. 1945 ve vojenské infekční nemocnici v Krościenku u Krosna

Nadějný hudební skladatel, kritik, publicista a muzikolog, v době druhé světové války spolupracovník sovětského rozhlasu a vojensko-osvětový pracovník a zakladatel Armádního uměleckého souboru, působícího v I. československé brigádě v SSSR, který byl později po něm nazván.

Život a dílo

Vít Nejedlý se narodil se na Smíchově, jako syn historika, muzikologa, literárního historika, profesora hudebních věd na filosofické fakultě Karlovy university v Praze a později politika, prof. Zdeňka Nejedlého. Středoškolské vzdělání získal na Akademickém gymnáziu v Praze, kde začal studovat v roce 1923. Maturoval 11. června 1931. Vysokoškolskému studiu se začal věnovat 12. listopadu 1931 na přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze. Po dvou semestrech, v nichž se stal posluchačem oborů matematika a fyzika, přešel na filozofickou fakultu. Na této fakultě si v zimním semestru1932/33 nejdříve zapsal, mimo filozofických disciplin, přednášky filologické a literárně historické. Počínaje zimním semestrem 1934/35 si začal zapisovat, současně s obligátními filozofickými disciplinami, též obor hudební věda a navíc i literární a estetické přednášky prof. Fischera a doc. Mukařovského. Na klavír se začal učit hrát již od svého předškolního věku. Asi v deseti letech začal klavír intenzivněji studovat u prof. Ladislava Svěceného. Otcova publicistická a vědecká činnost a jeho angažovanost ve veřejném hudebním životě, ho také vedla k hudbě, a přivedla i k prvním skladatelským pokusům. Ty pak prof. Nejedlého přivedly k úvaze, poskytnout synovi odbornou praktickou výuku u kvalifikovaného umělce. Tak se od února 1929 stal žákem skladatele a prvního dirigenta pražského rozhlasového symfonického orchestru, Otakara Jeremiáše. Studoval u něho nejen skladbu, ale i dirigování. Jako dirigent pak samostatně Vít vystoupil se symfonickým orchestrem brněnského rozhlasu až 21. 10 1937. Pod Jeremiášovým vedením zkomponoval mimo jiné i Svou první symfonii op. 2, kterou mu věnoval. Od konce roku 1932, již jako vysokoškolský student začal hudebně spolupracovat s Karlem Jiráčkem vedenou El-Carovou, komunistickou kulturně-agitační skupinou a s ní se pak dostal na podnět Emanuela Famíry ke spolupráci se Svazem dělnických divadelních ochotníků českých. Tato Nejedlého spolupráce i spolupráce s tzv. Proletscénou byla ovšem většinou jen na úrovni tvorby politických, kulturně propagačních agitek pražského předválečného dělnicko-komunistického hnutí, a umělecky byla pro něho spíše určitým získáváním hudebně řemeslné praxe. Této činnosti se Nejedlý zúčastňoval jako skladatel, interpret svých skladeb, doprovazeč, nebo hudební referent. 2. října 1934 byl přijat na mistrovskou školu Státní konzervatoře hudby v Praze, do dirigentské třídy Václava Talicha. Zde studoval asi rok, studium patrně přerušil kvůli dizertační práci a závěrečným rigorozním zkouškám na Filosofické fakultě. Na jaře 1935 se stal druhým sbormistrem pěveckého sboru Lukes. Na jaře 1936 však z funkce odstoupil, aniž by se sborem veřejně vystoupil. V hudební sezóně 1934/35 začal též působit jako hudební kritik, zejména ve Tvorbě. Doktorskou disertační práci napsal na téma Počátky moderní české harmoniky, a poté byl 13. 6. 1936 promován na doktora filosofie. Již předtím, 14. 4. 1936 uzavřel Nejedlý smlouvu s Družstvem českého divadla v Olomouci, kde byl angažován jako korepetitor opery a baletu. Podle smlouvy mu bylo vyhrazeno nastudování jedné opery a jedné operety v sezóně. První jeho dirigentské vystoupení zde se uskutečnilo při premiéře Puškinovy Pikové dámy, k níž Nejedlý napsal obsáhlou scénickou hudbu. Scénická hudba k několika jiným činohrám byla současně dalším tvůrčím zapojením se do divadelní umělecké práce v Olomouci. Pro olomoucký operní soubor začal psát také svou operu Tkalci, která však zůstala nedokončená. V Olomouci působil Nejedlý asi rok. Na sezónu 1938/39 již neobnovil smlouvu s divadlem a chystal se k nástupu na prezenční službu v armádě. Narukoval 1. března 1939 ale 21. března se již vrátil po obsazení druhé republiky německými vojsky a po demobilizaci domů. 29. března 1939 emigroval tajně Vítkův otec, z podnětu a za pomoci sovětského konzula Čembrovského do Moskvy. Paní Marie Nejedlá spolu s Vítkem se poté snažila zachránit cenné rodinné a vědecké materiály prof. Nejedlého a ukrýt, nebo zničit i nebezpečné dokumenty. Situace však po domovních prohlídkách a výsleších na gestapu začínala být hrozivá, takže také využili možnosti a pomoci sovětského konzula, a po několika neúspěšných pokusech o překročení česko-polských hranic, se jim podařilo, po průjezdu Polskem, 22. června stanout na půdě tehdejšího Sovětského svazu. Život v Moskvě nebyl pro rodinu Nejedlých vůbec lehký. Velmi skrovné životní podmínky, nuzný malý byt, zvyšující se nedostatek potravin, nemožnost koupit si slušné oblečení a základní životní potřeby a navíc přísný a podezíravý pohled státní moci na emigranty, to vše nebylo právě nejpříjemnější stránkou emigrace. Vít Nejedlý byl také nucen absolvovat půlroční pobyt v domě politických emigrantů v Novonikolsku, vyplněný studiem ruštiny, politického školení apod. Rodina Nejedlého dostala v Moskvě slušnější byt za pomoci Akademie věd SSSR teprve v lednu 1940, což jim umožnilo i slušnější existenční podmínky. Vítek měl pak možnost seznamovat se zevrubněji s moskevským hudebním prostředím a hudební tvorbou současných skladatelů. Do moskevského uměleckého dění se začal také sám aktivně zapojovat, a po jejím příjezdu 29. října z Prahy do Moskvy, také se svou snoubenkou a budoucí manželkou Štefou Petrovou. Ta se stala v letech 1940-44 oblíbenou sólistkou Státní operety v Moskvě. Vít se stal poradcem sovětského rozhlasu pro českou a slovenskou hudbu a také členem sovětského svazu skladatelů, což mu svým způsobem přineslo i určité výsady a ekonomické výhody, zejména později, v době evakuace civilních obyvatel Moskvy. Od začátku roku 1940 spolupracoval i s československou redakcí zahraničního vysílání moskevského rozhlasu. Tato spolupráce trvala až do jeho odchodu k armádě. 12. prosince 1940 byl po absolvování příslušných zkoušek ještě zapsán do seznamu aspirantů dirigování na moskevské konzervatoři. Přepadení sovětského svazu Německem 22. 6. 1941 nezmenšilo činorodost Víta Nejedlého ani Štefy Petrové, a spíše naopak, povzbudilo jejich dosti různorodé aktivity, směřující především k propagaci české hudby, v rozhlasových i koncertních vystoupeních. Tyto jejich aktivity byly však přerušeny ohrožením hlavního města tím, že se německá vojska dostala až několik kilometrů před Moskvu. Nařízená evakuace civilního obyvatelstva donutila i všechny členy rodiny Nejedlých k odjezdu. Vít a Štefa Petrová odjeli 15. října 1941 transportem se skupinkou Moskevského divadla operety do Prokopjevska na Sibiři v Kuzněcké pánvi. Kulturně velmi omezené zdejší poměry, včetně válečné atmosféry samozřejmě nepřispívaly Nejedlého uplatnění, ani jeho náladě: "Odjezd z Moskvy znamená tedy pro mne ve své podstatě druhou emigraci. Mohu Tě ubezpečit, že přežít to vše podruhé, není lehké...", píše 27. února 1942 svému moskevskému příteli. Do místního nevalného kulturního dění se mohl zapojit jen několika kulturními brigádami. Touží samozřejmě po návratu, a teprve z dopisu otce se dozvídá, že konečně jemu a jeho ženě byl po odtlačení německých vojsk povolen návrat do Moskvy. Ihned toho využívá a 23. června přijíždí opět do Moskvy, již sice bezprostředně neohrožované nepřítelem, ovšem stále zápasící se všemi důsledky válečné situace a navíc i s tvrdou byrokracií, která téměř způsobila Vítův opětný návrat na Sibiř. V Moskvě začal pracovat od 29. června jako odpovědný redaktor rozhlasové hudební redakce pro zahraniční vysíláni. Po necelém roce rozhlasové práce, 19. května 1943, přijel z Moskvy do Novochoperska aby se ujal organizace hudební kapely, formující se československé vojenské jednotky. Byl jmenován podporučíkem a převzal funkci velitele hudební čety, která se stala základem pozdějšího Armádního uměleckého souboru. Této své nové práci věnoval v následujícím průběhu času, i přes mnohé obtíže, značné úsilí, takže hudební četa se z početně stále doplňované nevelké kapely, postupně dostala do podoby dechového i symfonického orchestru. Současně plnil jako důstojník osvětové politicko-výchovné a ideologické úkoly, které spojoval s hudebními produkcemi, hudebně-textovými montážemi, pásmy apod. Na frontu odjela Nejedlého hudební jednotka s 1. čs. samostatnou brigádou 1. října 1943. Na jednotlivých místech, podle postupu fronty a ve frontových podmínkách, pokračovala ve své umělecko-osvětové činnosti, Nejedlý se stal také navíc členem redakce časopisu Naše vojsko v SSSR. Se svým souborem pracoval Nejedlý za velmi obtížných frontových podmínek i za situace, kdy byli jednotliví jeho členové nasazování do bojových akcí a ztráceli při nich své životy. Nejedlý sám vedl soubor až do 11. prosince 1944, kdy naposledy dirigoval hudebně literární program pro vojáky ve vsi Ladomirové. Odsud byl odeslán s vysokými horečkami do nemocnice v polském Krosnu a po zjištění nákazy břišním tyfem do sovětské infekční nemocnice v nedalekém Krościenku. Vzhledem k tomu, že se k tyfu přidružila ještě silná angína, prudký zápal plic a onemocnění ledvin, Nejedlý zde chorobám v necelých 33 letech podlehl. Po smrti byl in memoriam povýšen na kapitána.

Krátký život a hlavně válka nedovolila Nejedlému, aby svůj talent plně rozvinul a uplatnil skladatelskou tvorbou a muzikologickými pracemi. Jaroslav Jiránek v Nejedlého životopise sice uvádí na počet 127 jeho skladeb, jde však většinou o menší, převážně agitačně zaměřené skladby, nebo nedokončená torza, fragmenty či skici. Z jeho významnějších kompletních skladeb, kromě mladistvých prací, scénické hudby k několika hrám a pásmům apod., můžeme uvést například První symfonii op. 2, věnovanou Otakaru Jeremiášovi (prov. 16. 5. 1932 v pražském rozhlase), Sonátu pro klavír z r. 1935, Symfonii bídy a smrti, věnované "Památce Duchcova 4. 2. 1941" op. 7, z r. 1934, Symfoniettu op. 13, III. symfonii, nazvanou "Španělská" op. 14, úpravy českých a slovenských lidových písní aj. Nejedlého pobyt ve válečném Rusku a vedení vojenského uměleckého souboru ho samozřejmě orientovalo především k tvorbě účelových skladeb, motivovaných danou situací. Z nich je nejvýznamnější a také nejznámější jeho symfonický pochod Vítězství bude naše. Žádná z jeho skladeb nezapře Nejedlého tvůrčí talent, bohužel vyčerpaný na dílech umělecky méně vyzrálých, nebo omezených aktuálními potřebami a možnostmi. Lepší možnosti měl k uplatnění svého dirigentského talentu. Dokumentují je i jeho nahrávky, zejména vlastních skladeb, se Státním symfonickým orchestrem SSSR a některými dalšími orchestry. Z Nejedlého literárních prací je možné poukázat na jeho četné kritiky a referáty z předválečných let v Haló novinách, Tvorbě a jiných časopisech, ve válečném období na řadu relací v českém zahraničním vysílání Moskevského rozhlasu. Jeho první a poslední závažnější muzikologickou prací byla jeho disertace. Vít Nejedlý měl nesporně velký tvůrčí hudební i odborně-literární talent a je škoda, že válečná doba a okolnosti v nichž byl nucen žít a pracovat, mu neumožnily, jeho plné rozvinutí a uplatnění, jaké by si zasloužil.

Pražské stopy
Praha byla pouze předválečným působištěm Víta Nejedlého, hlavně v období jeho vysokoškolského studia, studia hudby a prvních snah o veřejné uplatnění. Angažoval se sice v některých pražských politicko agitačních souborech a skupinách, jako byla El-Carova družina, tato práce však měla spíše okrajový kulturní a umělecký význam, a zasahovala jen málo do běžného pražského kulturního dění, v němž hrály prim osobnosti jako Otakar Ostrčil, Václav Talich, Vítězslav Novák a řada dalších, spolu s Českou filharmonií, Národním divadlem, apod. Poměrně významněji, ač teprve ve věku 24 let, již působil jako člen českého divadla v Olomouci. To však bylo od Prahy také dosti vzdálené na to, aby sem Nejedlého umělecké činnost významněji dosahovala. O to vzdálenější Praze, navíc okupované Němci, byl Nejedlý v sovětském Rusku, v němž především válka určovala možnosti jeho uměleckých aktivit, s vyloučením toho, aby jakkoliv mohly přesahovat frontovou linii. Praha a česká hudba však byla i v Rusku nevyčerpatelným zdrojem a programovou inspirací jeho spolupráce se sovětským rozhlasem, práce s armádním uměleckým souborem a mnohých jeho individuálních veřejných koncertních nebo osvětových vystoupení.
Zajímavosti
Nejznámnější skladba Víta Nejedlého, symfonický pochod Vítězství bude naše, byla inspirována napadením Sovětského svazu 22. 6, 1941 německou armádou. Její název byl Nejedlým převzat ze stejnojmenného projevu, který v ten den přednesl v rozhlase tehdejší náměstek předsedy Rady lidových komisařů Vjačeslav Michajlovič Molotov. Práce na kompozici mu trvala asi půldruhého měsíce a skladba zazněla poprvé na veřejném koncertu Moskevského rozhlasového symfonického orchestru 30. 8. 1941 za řízení autora. Zvukový záznam tohoto pochodu i dalších asi 23 zvukových záznamů Nejedlého skladeb a úprav a vlastních klavírních doprovodů zpěvu Štefy Petrové je uchováno v tzv. Zlatém fondu Domu zvukového záznamu v Moskvě. Jistě však nebude také nezajímavé to, jak Nejedlého charakterizuje jeden z členů tehdejšího armádního uměleckého souboru, Samuel Flor: "Je jisto, že Nejedlý byl hledač, stále zaměstnaný myšlenkami o příštím vývoji umění v nové Evropě. Měl v úmyslu napsat rekviem pro sbor a velký orchestr - ´Vítězné rekviem´. Nevynechal žádné příležitosti ke smíchu. Smával se rád a srdečně. Jako veliteli mu vlastně bylo těžko zachovávat vždy vážnost a prožívat každý vtip s mužstvem".
Reflexe
Vzpomínky na Víta Nejedlého, jak je napsali jeho přátelé, byly uspořádány Dr. Josefem Plavcem ve stejnojmenné knížce. Ovšem řada osobností se k osobnosti Nejedlého a jeho tvorbě vyjadřovala při různých příležitostech. Václav Holzknecht v návaznosti na Nejedlého III. symfonii, op. 14, věnované španělským obráncům demokracie Frankovu protifašistickému hnutí napsal toto: "Vít Nejedlý je první z českých skladatelů, umělecky reagujících na předehru šestiletého šílenství světového, které již v zárodku bylo obsaženo a zhuštěno v oné generální zkoušce na iberském poloostrově". Na smrt Víta Nejedlého oficiálně reagoval i Svaz sovětských skladatelů nekrologem, podepsaným mimo jiné skladateli Glierem, Mjaskovskim, Prokofjevem, Šostakovičem, Chačaturjanem a dalšími. V nekrologu se mimo jiné píše: "Veškerá tvůrčí i veřejná činnost Nejedlého byla nerozlučně spjata s vlasteneckým protifašistickým hnutím v jeho rodné zemi, s bojem československého lidu proti nacistickým zotročovatelům a katům. Jeho hudba, vyznačující se silnou osobitostí a svérázným národním koloritem, je plna živého pocitu skutečnosti, hluboké myšlenky a vážného obsahu". Básník a spisovatel František Nechvátal uctil památku Víta Nejedlého básní nazvanou Orel a Slavík. Jejími závěrečnými verši uzavřeme i tento medailon:
"Bylo to v horách, v horách před průsmykem,
tušili blízko zaslíbenou zem.
Tenkrát se slavík zalknul šťastným vzlykem.
Naříká země. Pláče nad orlem.
Roztroušen v písních, kterými ji vzýval,
do srdce lásky láskou navždy kles.
A temnou Duklou hrne světla příval
a po skalinách šumí bor a les.
Zpívejte všichni, kteří o tom zvíte:
Orel i slavík byl jsi, chrabrý Víte.
Literatura: Vzpomínky na Víta Nejedlého. Uspořádal dr. Josef Plavec. Fr. A. Urbánek a synové, Praha 1948; Vít Nejedlý. Umělec - bojovník za nový svět. Výstava. Smetanovo muzeum, květen-červen 1956 (Autor katalogu výstavy, dr. Jaroslav Jiránek), Naše vojsko, Praha 1956; Vít Nejedlý. Kritiky a stati o hudbě (1934-1944), sestavil Jaroslav Jiránek. Knižnice Hudebních rozhledů II/3, Praha 1956; Jaroslav Jiránek, Vít Nejedlý. Z historie bojů o novou, socialistickou kulturu. SNKLHU, Praha 1959;
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (613)
Zobrazit starší komentáře

601 Thomas Thomas | E-mail | Web | 3. prosince 2018 v 7:32 | Reagovat

Hi, Neat post. There is a problem with your web site in internet explorer, would check this IE still is the market leader and a large portion of people will miss your magnificent writing because of this problem.

602 Thomas Thomas | E-mail | Web | 4. prosince 2018 v 3:01 | Reagovat

Spot lets start off perform on this writeup, I seriously consider this astounding internet site needs much more consideration. Ill apt to become once again to find out to read considerably a lot more, thank you that information.

603 Mark Mark | E-mail | Web | 4. prosince 2018 v 9:12 | Reagovat

This kind of game gives a real experience of building a farm and planting trees.

604 AlvinCrava AlvinCrava | E-mail | 5. prosince 2018 v 23:01 | Reagovat

<a href=http://www.wonderkids-e-learningcentre.ca/users/unpirracu1984/>cash-for-old-car.com</a>

605 Charles Charles | E-mail | Web | 6. prosince 2018 v 8:27 | Reagovat

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

606 jackall jackall | E-mail | Web | Pátek v 17:10 | Reagovat

Hello  and welcome to my  website . I’m Jack Allison.
I have always dreamed of being a  book writer  but never dreamed I’d make a career of it. In college, though, I  aided a fellow student who needed help. She could not stop complimenting me . Word got around and someone asked me for writing help  just a week later. This time they would  compensate me for my work.
During the summer, I started doing  research paper writing for students at the local college. It helped me have fun that summer and even funded some of my college tuition. Today, I still offer my  research paper writing  to students.

Professional Writer – Jack – <http>//www.ipohrun.com/]Ipohrun Band

607 lacynorth lacynorth | E-mail | Web | Pátek v 20:37 | Reagovat

Hey guys, I am Lacy North an expert in academic writing.

I enjoy solving people’s problems and make them happy. That is what I have been doing for decades now.
I have been writing since I was 12 years old and never knew it would turn out to be a full-time career. I have also been able to handle several projects that involves writing. And I worked in three organizations as a volunteer to assist people.My hobbie has always been to help people succeed. And I go the extra mile to make that happen.
I enjoy writing Thesis and have helped people from countries like Mexico.
I work with a service provider whose mission is to provide quality writing and make people happy. In fact, many clients come to me for professional help on a daily basis because they know I always deliver. And I will continue to provide nothing but the best to build trust like I have been doing for the past few years.

Expert academic writer - Lacy - <a href=http://www.aber-creative-writing.com/>Aber-Creative-Writing</a> Team

608 Mark Mark | E-mail | Web | Pondělí v 16:49 | Reagovat

I needed to thank you for this good read!! I certainly enjoyed every little bit of it. I've got you bookmarked to check out new stuff you post

609 ZorinaPon ZorinaPon | E-mail | Web | Úterý v 22:04 | Reagovat

no mastercard online online

     e4fd where to get online australia

610 suzanne suzanne | E-mail | Web | Úterý v 23:16 | Reagovat

Hi Everybody  
Thanks for checking out my  academic writing page . My name is Suzanne Jarvis.
I have worked  several years  in this niche. My  aptitude for writing started at a young age. I wrote short stories  as a child and eventually went on to work with my school newspaper.
This early tryst into reporting  eventually led me to academic writing. There is plenty of work for  skilled writers. I specialize in  essays, but have the skills to do all types of academic writing.
Reach out  for more information about rates and a price quote. I’m looking forward to helping you.

Academic Writer – Suzanne Jarvis – <a href=http://artsbus.org/>Artsbus</a> Team

611 Richard Richard | E-mail | Web | Včera v 2:56 | Reagovat

It'll also save a lot of cash and time for those on a restricted budget who

612 Donald Donald | E-mail | Web | Včera v 13:27 | Reagovat

Link exchange is nothing else but it is simply placing the other persons web site link on your page at proper place and other person will also do same for you.

613 David David | E-mail | Web | Dnes v 8:13 | Reagovat

Fantastic website. A lot of useful information here. I'm sending it to a few pals ans also sharing in delicious. And naturally, thank you in your sweat!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama